Utbildning i anknytning, Lundapedagogen

Fortbildning för pedagoger i förskola och pedagogisk omsorg i grundläggande kunskaper om anknytningens betydelse för lek, lärande och utveckling. 

I halvdagsutbildningen utgår fördjupning i vissa delar.

Anknytningsteori

 • Forskning om anknytning
 • Vad är anknytning?
 • Anknytningens funktion och betydelse
 • Olika anknytningsmönster
 • Miljöns betydelse för vilket mönster barnet utvecklar

Hur kan man som pedagog påverka barnets möjligheter till trygg anknytning på förskolan? Vad händer med barnet när anknytningen aktiveras resp. avaktiveras? 

Inskolning i ett anknytningsperspektiv

 • Små barn och separationer
 • Det enskilda barnets anknytningsmönster och relationer vid förskolestarten
 • Lundapedagogens inskolning
 • Inskolningspedagogens uppgifter och betydelse
 • Inskolningsplan
 • Varningssignaler under inskolningen

Hur kan vi tänka och förhålla oss till de barn som är mycket ”självständiga och sociala” och kliver rakt in i förskolan till synes utan att behöva någon inskolning? Är självständighet alltid ett tecken på att barnet är tryggt?

Behöver barn med olika anknytningsmönster olika typer av inskolning?

Barnets relationer i förskolan

 • Anknytningspersoner i förskolan
 • Anknytningshierarki
 • Pedagogens omsorgsförmåga och betydelse

Kan barn knyta an till andra barn eller den fysiska miljön på förskolan?

Många barn och få vuxna – hur gör vi barnet tryggt?

Trygghetens betydelse för lek och lärande

 • Anknytning i förskolans vardagssituationer
 • Barnets utforskande av omvärlden
 • Anknytningens betydelse för barnets utveckling
 • Anknytning och lek

Hur påverkas barnets utforskandesystem av otrygg resp. trygg anknytning?

 

Läs mer här om kommande utbildningstillfällen!

 

 

Hej förälder!
mitt barn forskolanNär ett barn börjar i förskolan är det ofta en stor omställning för en familj och många tankar och funderingar kan komma kring hur barnet ska klara sig utan sin förälder under de timmar man är ifrån varandra. Du kanske tänker att ditt barns behov av trygghet, närhet, tröst och uppmuntran är detsamma hemma som på förskolan? Ja, så är det givetvis men för att det ska uppnås behöver barnet känna att de vuxna på förskolan är att lita på och att de finns där när det behövs. Inget är viktigare för tryggheten än de relationer som barnet etablerar i familjen såväl som i förskolan.

Barnets relationer
När barnet börjar i förskolan utvidgas barnets lilla nätverk av betydelsefulla relationer och pedagogerna träder in och fyller en viktig roll som ersättare för dig som förälder - men vad krävs för att barnet ska känna sig tryggt och hur skapas goda och trygga band mellan barnet och dess pedagoger? Utbildningen ger svar på vad anknytning är och varför det är barnets viktigaste utvecklingsuppgift under de första åren.